همایش نمایندگان اقلیت‌های دینی

مسیحی، کلیمی و زرتشتی به مناسبت هفته کتاب

 

 

اکنون چند سال است که اداره امور اقلیتهای وزارت ارشاد که متولی امور فرهنگی اقلیتهای دینی کشور است، هر سال به مناسبت هفته کتاب مراسمی با حضور نمایندگان اقلیتهای دینی رسمی برگزار میکند و طی آن تنی چند از اهل فرهنگ و نشر کتاب را بزرگ میدارد. امسال نیز روز چهارشنبه 26 آبان مصادف با عید قربان، مراسمی در سرای اهل قلم برگزار شد، اما مراسم امسال به جای تجلیل از نقش اقلیتهای دینی در نشر کتاب، به همایشی اختصاص یافته بود با عنوانِ احترام به مقدسات و اعتقادات ادیان آسمانی که طی آن سخنرانانی از همه ادیان دینی درباره مدارای میان ادیان گوناگون سخن گفتند.

نخستین سخنران مراسم، اسقف نشان گاراکِهِیان، رهبر کاتولیکهای ارمنی ایران بود. ایشان اعمالی مانند تهدید به قرآنسوزی از سوی یک کشیش آمریکایی را کار بیدینان و اشخاص بیایمان توصیف کرد، چرا که هیچ فرد باایمانی به خود اجازه نمیدهد به مقدسات ادیان دیگر بیاحترامی کند.

سخنران بعدی، موبد اردشیر خورشیدیان بود که به نمایندگی از زرتشتیان کشور سخن گفت. ایشان میان دین و مذهب تفکیک قائل شدند و رسیدن به وحدت بر سر دین را ممکن شمردند، چرا که همه ادیان بر سر اصولِ اساسی مانند توحید، معاد و نبوت توافق دارند، هرچند در امور دیگر، هر فرقه و مذهبی میتواند روشهای خود را داشته باشد و وحدت حتی میان مذاهب گوناگون یک دین نیز دشوار است.

در میان سخنرانی موبد خورشیدیان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمد حسینی، نیز به جمع پیوستند و همایش با حضور ایشان به کار خود ادامه داد.

از سوی اقلیت آشوریهای ایران نخست اسقف بنیامین سخن گفتند و سپس یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس شواری اسلامی رشته سخن را به دست گرفتند و به عدم انعکاس برنامههای اقلیتهای دینی، شبیه همایش حاضر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به گفته ایشان، این در حالی است که وقتی در همایشی در شیراز اقلیتها را کافر ذمی میخوانند این موضوع از صدا و سیما  پخش میشود.

در پاسخ بت کلیا، سعید تقوی، سرپرست دفتر امورد اقلیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توضیح دادند که نظر رسمی جمهوری اسلامی درباره اقلیتهای دینی همان است که در قانون اساسی آن آمده است و حرفهای دیگر رسمیت ندارد و آن چه مبنای عمل جمهوری اسلامی است همان قانون اساسی آن است. ایشان همچنین اطمینان دادند که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسأله انعکاس اخبار مربوط به اقلیتها در صدا و سیما را نیز پیگیری خواهند کرد.

از سوی ارامنه ایران اسقف سپوه سرکیسیان سخن گفتند. ایشان که متولد سوریه هستند گفتند در سالهای کودکی و نوجوانی که در سوریه زندگی کردهاند هرگز تفاوت میان مسیحی و مسلمان احساس نکردهاند. اسقف سرکیسیان با قرائت سوره فاتحه نخستین سوره قران به عربی، و سپس با خواندن سراسر دعای روزانه مسیحیان به زبان ارمنی، حضار را به روح واحد آن ها توجه داد و از آنها پرسید واقعاً چه تفاوتی میان اینها وجود دارد. خلیفه ارامنه ایران با اشاره به این که برخی از مسیحیان به ایران میآیند و میکوشند با تبلیغ مسیحیت، مسلمانان را به دین خود جلب کنند اما به طور طبیعی با آنها برخورد میشود، گفتند که در این موارد سیل تلفن و تماس از خارج شروع میشود که مسیحیان را در ایران سرکوب میکنند. اسقف سرکیسیان فرمودند: وقتی کسی به ایران میآید و به مسلمان میگوید دین خود را رها کند و به مسیحیت در بیاید، آیا انتظار دارد با نقل و نبات از او پذیرایی کنند؟

آخرین سخنران مراسم، سیامک مره صدق، نماینده کلیمیها در مجلس شورای اسلامی بود. ایشان بنیانهای اسلامهراسی و اسلامستیزی امروز در غرب را با بنیادهای آنتیسمیتیزم (یهودیستیزی) در اروپا در چند دهه پیش مشابه دانستند و مانند سایر سخنرانان بر دوستی و یگانگی ادیان تاکید کردند.

در پایان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال از برگزاری دیدارهای مشابه، با خواندن ابیاتی از شعرای گوناگون ضرورت یگانگی ادیان و سیاست دوستی همه ادیان توحیدی در جمهوری اسلامی را تشریح کردند.این همایش در شرایطی برگزار میشد که در روزهای پیش در اثر انفجاری در یکی از کلیساهای بغداد تعدادی از مسیحیان آن کشور کشته شده بودند و القاعده مسیحیان آن کشور را به نابودی تهدید کرده بود. سخنرانان همه با اظهار تأسف از این گونه اعمال غیرانسانی، آنها را محکوم کردند.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 87

3 آذر 1389