بازی‌های ورزشی هاماهایکاکان در ارمنستان

 

در روزهای 22 تا 30 مرداد ماه امسال، شهر ایروان میزبان ورزشکاران ارمنی از سراسر جهان بود. هاماهایکاکان عنوان ارمنی رویداد ورزشی بزرگی است که شاید بیش از اهمیت ورزشی آن، اهمیت فرهنگی و سیاسی داشته باشد. حضور ارامنه سراسر جهان در یک رویداد واحد نشانه همبستگی آن‌ها با وجود دور بودن آن‌ها از یکدیگر است. از ایران هیأت سیصد نفره‌ای متشکل از بازیگران و مربیان در این بازی‌ها شرکت کرده بودند و چنان که در مراسم گشایش بازی‌ها اعلام شد، از نظر تعداد شرکت‌کننده مقام نخست را داشت.

مسابقات هاماهایکاکان دو مشعل داشت. یکی از آن‌ها بعد از تبرک در کلیسای گاندزاسار در قره‌باغ به ایروان آورده شد و دیگری بعد از این که در کلیسای تادئوس مقدس در آذربایجان ایران و سپس در کلیسای آنی در ترکیه امروز تبرک یافت. معلوم است که این همه اهمیت نمادین دارد: هم بر همبستگی ارامنه قره‌باغ و ارمنستان و دیاسپورا تأکید دارد و هم از نقش مهم کلیسا در همه رویدادهای ملّی، اعم از سیاسی و فرهنگی و ورزشی، حکایت می‌کند.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 105

2 شهریور 1390