مراسم مذهبی در كلیسای سورپ خاچ بعد از نزدیك یك قرن

 

 

مشاركت يا تحريم

روز 19 سپتامبر برای نخستین بار در بیش از یك قرن در كلیسای سورپ خاچ (صلیب مقدس) جزیره آختامارِ دریاچه وان، مراسم كلیسایی برگزار میشود. این كلیسا كه بعد از كشتار ارامنه آناتولی در سالهای جنگ جهانی نخست و تخلیه و تخریب شهر ارمنینشین وان به حالت نیمهویران افتاده بود، در سال 2007 توسط دولت تركیه به عنوان موزه مرمت و بازگشایی شد، امّا اجازه نصب صلیب بر بالای آن داده نشد. امّا اكنون موافقت شده است سالانه یك بار توسط رهبر دینی ارامنه تركیه در این كلیسا مراسم برگزار شود. انتظار میرود كه از نقاط مختلف دنیا ارامنه برای شركت در این مراسم به آختامار بیایند و اهالی محل از هم اكنون به فكر پذیرایی از این زائران هستند كه مسلماً برای رونق اقتصادی منطقه هم سودمند خواهد بود. كلیسای اجمیادزین اعلام كرده است كه هیأتی به این مراسم اعزام خواهد كرد و سخنگوی آن گفته است كه برگزاری مراسم دینی در این كلیسا را گامی مثبت، هرچند ناكافی، از سوی مقامات تركیه میداند. امّا گروهی معتقدند كه این مراسم صرفاً نمایشی است از سوی حاكمان تركیه، برای این كه به دنیا نشان دهند در كشورشان تساهل مذهبی وجود دارد، مخصوصا این كه رفتار تركیه با اقلیتهای قومی و دینی غیرترك همیشه مورد انتقاد اتحادیه اروپا بوده است. مركز كلیسای سیلیسی واقع در لبنان به همین سبب نمایندهای به این مراسم نمیفرستد، چرا كه فكر میكند با توجه به سیاست انكار قتل عام از سوی دولت تركیه، این برنامه نمایش فریبكارانهای است برای ارائه چهرهای موجه از این كشور در انظار جهانیان. شركت یا عدم شركت در مراسم بازگشایی كلیسای آختامار به عنوان یك بنای دینی موضوع بحث مطبوعات ارمنستان است و تلویزیون شانت هم كه در ایران بیننده زیادی دارد هفته گذشته مناظرهای در این زمینه پخش كرد.

كلیسای آختامار در فاصله سالهای 915 تا 921 ساخته شده و یكی از زیباترین نمونههای معماری دینی ارمنی است.