بازتاب سخنان حجتالاسلام میرتاجالدینی در طرفداری از آذربایجان، در میان احزاب سیاسی ارمنستان

 

مقامات ایرانی گاهی اظهار نظرهایی میكنند كه بعد تكذیب یا تعدیل میشود

 

 

بعد از این که معاون رئیسجمهور در امور پارلمانی، حجتالاسلام میرتاجالدینی، در همایش آذربایجان؛ تجربیات پیشین، چشماندازهای فرارو اعلام کرد که ایران در مناقشه قرهباغ همیشه از آذربایجان حمایت کرده است و قرهباغ جزئی از خاک آذربایجان است (نگاه کنید به گزارش ایسنا درباره اظهارات ایشان)، نمایندگان احزاب سیاسی گوناگون ارمنستان به این سخنان واکنش نشان دادند:

بنا به گزارش نیوز اِیام (NEWS.am) نائیرا زُهرابیان، عضو فراکسیون حزب بارگاواج هایاستان (ارمنستان مرفه) که جزئی از ائتلاف حاکم جمهوری ارمنستان است، در مجلس ملی ارمنستان به خبرنگار این خبرگزاری گفته است که اظهارات مقامات ایرانی از این نظر مهم است که ارمنستان همواره ایران را یك کشور دوست تلقی کرده و ایران هم متقابلاً در مسأله قرهباغ موضعگیری متوازنی داشته است. او اضافه کرده است که این اواخر وقتی اظهارات مقامات ایرانی با واکنش روبهرو میشوند، گاه تائید و گاه تکذیب میشوند. او در این زمینه به اظهارات یکی دیگر از معاونان رئیسجمهور در این باره که در اوائل سده بیستم در امپراتوری عثمانی نسلکشی اتفاق نیافتاده است اشاره کرد. او احتمال داد که اظهارات معاون رئیسجمهور ایران درباره مسأله قرهباغ هم از همین دست اظهارات ضد و نقیض باشد.

حزب بارگاواج هایاستان عضو ائتلاف حاکم جمهوری ارمنستان است. نماینده حزب هانراپِتکان (جمهوریخواه)، حزب رئیسجمهور ارمنستان سرژ سرکیسیان، در پارلمان نیز در این زمینه اظهار نظر کرده است. گالوست ساهاکیان، رئیس فراکسیون این حزب در مجلس ملی ارمنستان گفته است که امروزه ایران در موقعیتی پیچیده قرار دارد و در ارزیابی سخنان مقامات بلندپایه آن باید این امر لحاظ شود. آشکار است که ایران قصد ندارد از روابط دوستانه خود با آذربایجان و ارمنستان دست بردارد. او گفته است: "نمیدانم چرا ما فکر میکنیم اگر ما با کشوری روابط حسنه داریم آن کشور نباید روابط خوبی با آذربایجان و ترکیه داشته باشد".

آرمن ماردیروسیان، نماینده حزب ژارانگوتیون (میراث) در پارلمان ارمنستان هم در یک مصاحبه مطبوعاتی در واکنش به سخنان میرتاجالدینی گفته است که ایران همواره مواضعی متعادل در قضیه قرهباغ داشته است. او احتمال میدهد اظهاراتی شبیه این که ایران در ماجرای قرهباغ همیشه از آذربایجان حمایت کرده و حمایت خواهد کرد مهار شده باشند. به گفته او ایران باید به نیت آذربایجان برای خرید سیستمهای موشکی از روسیه توجه کند چون این موشکها ممکن است به سمت خود آن کشور نشانه روند.

و سرانجام، گیرو مانویان، مسؤول دفتر سیاسی حزب داشناکسوتیون در ارمنستان خواستار صراحت بیشتر در مواضع ایران شد. او میگوید: "به گزارش یکی از تلویزیونهای ایرانی معاون رئیسجمهور ایران اعلام کرده است که قرهباغ جزئی از خاک آذربایجان است و ما از حق آذربایجان دفاع میکنیم. حکومت ایران باید با صراحت اعلام کند که آیا موضع رسمی ایران در قبال جمهوری قرهباغ همین است". به گفته او این اواخر مقامات ایرانی اظهارنظرهایی میکنند که بعد تکذیب یا تعدیل میشود و ایران میخواهد با برخی از اظهارات متمایل به آذربایجان، روابطش را با آذربایجان تنظیم کند.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 84

21 مهر 1389