توضیحات وزیر راهوترابری درباره علت سقوط هواپیمای توپولف 154 در مسیر تهران- ایروان

 

نمایندگان قانع نشدند

 نزدیک یک سال بعد از سقوط هواپیمای توپولف 154 شرکت هواپیمایی کاسپین در مسیر تهران به ایروان در 24 تیر ماه سال گذشته که به کشته شدن 168 انسان بیگناه انجامید، هنوز پرونده قضایی این حادثه بسته نشده است. بیش از پنجاه تن از قربانیان این حادثه از ارامنه ایران بودند. این بهراستی ضربهای سنگین بر پیکر جامعه کوچک ارامنه ایران بود و آنچه پذیرش این ضربه را دشوارتر و ماجرا را تلختر کرد بیتوجهی مسئولین به دلجویی از قربانیان ماجرا و روشن نشدن دلایل سقوط هواپیما بود. در اوائل اردیبهشت ماه امسال نمایندگان مجلس وزیر راهوترابری را برای ادای توضیحات در این زمینه به مجلس فراخواندند. گزارش جلسه مجلس بهنقل از روزنامه تهران امروز (4 اردیبهشت 1389) از نظرتان میگذرد.

در جلسه علنی مجلس، درباره نامعلوم بودن علت سقوط هواپیمای مسیر تهران ایروان، همچنین نحوه برخورد با خانوادههای داغدار حادثه سقوط هواپیمای تهران - ایروان انتقاد شد. نماینده ارامنه شمال نیز از مفتوح بودن پرونده قضایی این حادثه بهدلیل عدم وصول نتیجه بررسیها از جانب روسیه خبر داد.

وزیر راهوترابری که برای ارائه توضیحاتی درباره سقوط هواپیمای توپولف 154 در مجلس حاضر شده بود نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند. همین امر اولین اخطار جدی مجلس به وزارت راهوترابری را به دنبال داشت. حمید بهبهانی که روز گذشته (3 اردیبهشت) برای پاسخ به سؤال 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حادثه هواپیمای توپولف تهران-ایروان که طی آن تمامی مسافران و عوامل این هواپیما کشته شدند، توضیحاتی را ارائه کرد که مجلس با این توضیحات قانع نشد. ازهمینرو بر اساس آییننامه داخلی مجلس تصمیمگیری در این ارتباط به رای گذاشته شد. در این رایگیری که با حضور 211 تن از نمایندگان برگزار شد، 102 نفر رای موافق بهمعنای قانع نشدن از پاسخ وزیر راه، 95 نفر رای مخالف به معنای قانع شدن از پاسخ وزیر و شش نفر رای ممتنع دادند. به این ترتیب نمایندگان از توضیحات وزیر راه درباره این حادثه قانع نشدند، امری که اولین اخطار مجلسیان را نصیب وزارت راهوترابری کرد.

از همینرو بهنظر میرسد این اخطار بعد از مسئله استیضاح بهبهانی، بحران تازهای را برای وزیر راه و وزارتخانه متبوعش بهارمغان آورده است، چرا که بر اساس آییننامه داخلی مجلس، اگر نمایندگان به هریک از وزارتخانهها سه اخطار بدهند، وزیر مربوطه یک بار دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و وزیر راه اولین اخطار را از مجلس دریافت کردهاست.

سوال نمایندگان از وزیر راه

در جلسه علنی مجلس، درباره علت سقوط هواپیمای مسیر تهران- ایروان، همچنین نحوه برخورد با خانوادههای داغدار حادثه سقوط هواپیمای تهران- ایروان انتقاد شد. نماینده ارامنه شمال نیز از مفتوح بودن پرونده قضایی این حادثه بهدلیل عدم وصول نتیجه بررسیها از جانب روسیه خبر داد. گئورگ وارطان همچنین از وزیر راهوترابری در مورد علل سقوط هواپیمای توپولف پرواز 154 تهران ایروان در تاریخ 24 تیر سال گذشته سوالاتی مطرح کرده و یادآور شد: صددرصد این خسارت هنوز توسط خانوادهها دریافت نشده است و امروز صحبتهایی مطرح شده و قولهایی دادهاند تا این مشکل رفع شود. وی اظهار داشت: روسها در این ارتباط هنوز نظر نهایی خود را مطرح نکردهاند، لذا پرونده در مرحله تدوین است و دستگاه قضایی منتظر گزارش نهایی است. به گفته وارطان، بحث خوردگی پنهان غیرقابل پیشبینی ادلّه علمی ندارد، چرا که مقاومت آلیاژها و طول عمر قطعات قابل پیشبینی است. نماینده ارامنه شمال همچنین طرح بحثهایی در مورد آزمایش DNA توسط مقامات رسمی نظیر سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور را عاملی برای ایجاد امید واهی در میان خانوادهها دانست چون اصلا جسدی موجود نبوده است. این نماینده سوالکننده از وزیر راهوترابری، حفظ کرامت و عزت انسانها را توصیه قرآن کریم عنوان کرد و افزود: اکنون که 10 ماه از این حادثه میگذرد، خانوادهها نتوانستند در دادگاهها پیگیری خود را ادامه دهند و سوانح و نابسامانیهای پروازی ادامه دارد و هواپیمای توپولف نیز در مسیر پروازها قرار دارد.

پاسخهایی که نمایندگان را قانع نکرد

به دنبال اظهارات گئورک وارطان، وزیر راهوترابری دلیل سقوط هواپیمای توپولف مسیر تهران- ایروان را خوردگی پنهان در بخشی از دیسک کمپرسی موتور شماره یک هواپیما اعلام کرد.

بهبهانی با تاکید بر این که بر اساس تحقیقات بهعملآمده معمولا زنجیرهای از عوامل فنی، انسانی، جوّی و سازمانی در وقوع حادثه موثر بوده است، گفت: علت اصلی سقوط، نقص فنی موتور شماره یک در بخش کمپرسور بوده که باعث جداشدن دیسک و برخورد آن با بدنه و در نهایت قطع فرامین و خطوط هیدرولیک شده، و اين باعث شده هواپیما در وضعیت آیرودینامیک نامتعادل قرار گرفته و  باعث عدم کنترل هوایی و سقوط شود. به گفته وی سازمان هواپیمایی روسیه، دستورالعمل جدیدی برای بازرسی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کرده که این آیین نامه از طریق سازمان هواپیمایی کشور به شرکتهای داخلی ابلاغ شده است تا در بررسیها لحاظ شود. وزیر راهوترابری همچنین اشکال اصلی بهوجود آمده در هواپیما را غیرقابل پیشبینی اعلام کرد و افزود: در بررسیها قصوری توسط مسئولین و مدیریت گزارش نشده، ضمن این که دیسک کمپرسور قبل از بازرسی دچار شکست ناگهانی شده است.

بهبهانی در ادامه درمورد اطلاعات ضد و نقیض در مورد اجساد و آزمایشهای  DNA و خلا اطلاعاتی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی به دلیل بالا بودن فشار روانی ناشی از کشته شدن هموطنان، گاهی اطلاعرسانیهایی سازمان نیافته صورت میگیرد و منجر به اطلاعات ضد و نقیض می شود که کنترل آن امکانپذیر نیست. وی افزود: اطلاعرسانی در مورد تحویل اجساد و آزمایش DNA  بهصورت غیرکارشناسی بودهاست. وی در مورد نحوه برخورد سازمان هواپیمایی با شرکت کاسپین گفت: سازمان بهمنظور اطمینان از نحوه عملکرد این شرکت بر اساس ضوابط قانونی نسبت به بازرسی پروازی اقدام کرده است و بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته ادامه عملیات پروازی این شرکت بلامانع تشخیص داده شده و در این مدت نیز در مسیر تهران- ایروان نسبت به جایگزینی توپولف با هواپیمای دیگری اقدام شده است.

بهبهانی درمورد تلاشهای شرکتهای هواپیمایی برای خروج هواپیمای توپولف از خطوط پروازی نیز اظهار داشت: تلاشهایی صورت میگیرد تا این هواپیماها از رده خارج شوند که این کار بهمرور صورت میگیرد و هماکنون جایگزینی 5 فروند عملی شدهاست. وزیر راهوترابری همچنین با اشاره به یافته شدن جعبه سیاه هواپیمای توپولف در عمق 10 متری زمین عنوان کرد: گروه روسی بعد از اینکه قطعات این جعبه سیاه را برای بررسی به روسیه بردند اعلام کردند حادثه بهعلت لغزش در موتور یک و بالا رفتن فشار از 84 درصد به 120 درصد در این موتور بوده و این مساله عامل سقوط شده است. وزیر راهوترابری همچنین تاکید کرد: طی گزارشی که به کمیسیون عمران، رئیس مجلس و دولت داده است ناوگان هوایی کشور باید نوسازی شود.

اما صحبتهای وزیر، نمایندگان را قانع نکرد و بهاینترتیب قانع شدن یا قانع نشدن نمایندگان از اظهارات وزیر راهوترابری به رای گذاشته شد، بر این اساس اکثریت نمایندگان مجلس نیز با رای منفی خود اعلام کردند که از توضیح وزیر قانع نشدهاند.