عازم ایروان هستید؟

 

کمی تاریخ

 

مرکز شهر: اپرا، کاسکاد، خیایان هیوسیسائین، میدان هانراپتاکان

 

اطراف ایروان: گارنی-گقارت، اجمیادزین، خور ویراپ، دریاچه سِوان

 

شهر مجسمه‌ها

 

نام خیابان‌ها

 

موزه‌ها

 

یادمان‌ها

 

سیاست

 

خرید، پول

 

 

 

شماره 94

18 اسفند 1389

 

 

 

 

 

 

دانلود فايل PDF اين شماره